Zagarač

Zagarač je pleme u Staroj Crnoj Gori (istočni dio Katunske nahije) čija teritorija zahvata podnožje planine Garča. Ovo područje je nekada bilo dio katuna Malonšića a koji su pod pritiskom Osmanlija u XVI vijeku raseljeni i prišli drugim plemenima u Gornjoj Zeti.

Plemenska teritorija Zagarača se potom počinje intezivnije naseljavati iz drugih plemena, a najviše iz Bratonožića. Teritorija Zagarača je proširena u XIX vijeku, a dijeli se na Gornji i Donji Zagarač.

Sam naziv sela Zagarač, prvi se put pominje u povelji Đurđa Crnojevića, iz 1492. godine.